VIA

via fèrria SN, via formada per rails usualment d’acer disposats formant dues línies paral·leles sobre les quals poden córrer vagons, vagonetes, etc. / doble línia de carrils paral·lels, fixats sobre travesses, que serveix de camí de rodament als ferrocarrils (IEC, EC)

Compte!, no creueu la via fèrria; feu servir el pas subterrani (També s’usa amb la forma via ferrada)

via morta (p.ext.)

via morta SN, cadascuna de les vies sense sortida que, en les estacions, serveixen per a apartar-hi locomotores o vagons (EC)

Aquest vagó és a la via morta

via fèrria (p.ext.)