Símbols, sigles i abreviatures utilitzats en el diccionari

Símbols:
* Definició o exemple que no prové de cap obra lexicogràfica, en combinació amb algun altre que està documentat
Expressió lexicalitzada respecte a la qual no s'ha trobat cap mena d'informació a les obres lexicogràfiques consultades
Expressions lexicalitzades relacionades amb la frase feta d'entrada per sinonímia
Expressions lexicalitzades relacionades amb la frase feta d'entrada per variant de forma, antonímia, inversió argumental i extensió semàntica
Expressions lexicalitzades que són variants dialectals respecte a l'expressió d'entrada
( ) S'usen els parèntesis per a indicar:
a) les notes d'ús,
b) els arguments, en la forma d'entrada de les expressions lexicalitzades i, de vegades també en les definicions,
c) la relació lèxica (amb abreviatura) que hi ha entre determinades locucions i la locució d'entrada,
d) la categoria sintàctica (abreujada) d'un concepte, en els casos en què cal distingir entre conceptes homònims,
e) la informació afegida a les definicions o exemples amb font, i
f) la font de la informació referent al marcatge dialectal de l'expressió d'entrada.
[ ] S'usen els claudàtors per a indicar:
a) la informació que se suprimeix de la definició o exemple d'una font lexicogràfica,
b) la transcripció fonètica, i
c) la informació referent al marcatge dialectal d'una expressió, així com a la seva naturalesa morfològica o a altres aspectes lèxics específics.
Sigles corresponents a fonts lexicogràfiques:
(A-M): Alcover, A. M. – F. de B. Moll, Diccionari Català-Valencià-Balear, 10 vols., Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1980-1988.
(B): Balbastre, J., Nou Recull de Modismes i Frases Fetes. Català-castellà / castellà-català, Editorial Pòrtic, Barcelona.
(EC): Enciclopèdia Catalana, Diccionari de la Llengua Catalana, Barcelona, 1982, tercera edició ampliada i actualitzada de 1993.
Enciclopèdia Catalana, Gran Diccionari de la Llengua Catalana, Barcelona, 1998.
Enciclopèdia Catalana, Diccionari Castellà-Català, Barcelona, 1985, segona edició de 1989.
(ECe): Enciclopèdia Catalana i Universitat Politècnica de Catalunya, Diccionari d'Economia i Gestió, Barcelona, 2001.
(F): Fabra, P., Diccionari General de la Llengua Catalana, Edhasa, Barcelona, 1932, vint-i-vuitena edició de 1992.
(Fr): Franquesa, M., Diccionari de Sinònims, Pòrtic, Barcelona, 1971, sisena edició de 1991.
Franquesa, M., Diccionari de Sinònims, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1998.
(GEC): Gran Enciclopèdia Catalana, 15 volums, Barcelona, 1970-1980.
(IEC): Institut d'Estudis Catalans, Diccionari de la Llengua Catalana, Edicions 3i4, Edicions 62, Ed. Moll, Barcelona, 1995.
(P): Peris, A., Diccionari de Locucions i Frases Llatines, Enciclopèdia Catalana, El Calidoscopi, Barcelona, 2001.
(PDL): Institut d'Estudis Catalans, Portal de Dades Lingüístiques. http://pdl.iecat.net
(R-M): Raspall, J. - J. Martí, Diccionari de Locucions i de Frases Fetes, Edicions 62, Barcelona, 1984, quarta edició de 1989.
Raspall, J. - J. Martí, Diccionari de Locucions i de Frases Fetes, Edicions 62, Barcelona, 1996, segona edició de 1997.
(R): Riera Jaume, A., Així Xerram a Mallorca, Hora Nova, Mallorca, 1999.
(SP): Perramón, S., Proverbis, Dites i Frases Fetes de la Llengua Catalana, Ed. Millà, Barcelona, 1979.
(T): Termcat. https://www.termcat.cat/ca/cercaterm
Abreviatures de categories gramaticals, relacions semàntiques i altres:
adj. adjectiu
adv. adverbi
ant. antonímia
ANT valor antònim del concepte
aprox. aproximadament
conj. conjunció
esp. especialment
etc. etcètera
euf. eufemisme
f. [substantiu] femení
fam. familiar, familiarment
fig. valor figurat del concepte
interj. interjecció
inv. inversió
iròn. [emprat] irònicament
m. [substantiu] masculí
met. metàfora, metafòric
O oració
per ex. per exemple
p.ext. per extensió
pop. [cançó] popular
prep. preposició
pron. pronom
SA sintagma adjectival
SAdv sintagma adverbial
SConj sintagma conjuntiu
SCoord sintagma coordinat
SD sintagma determinant
SN sintagma nominal
SP sintagma preposicional
SQ sintagma quantificador
SV sintagma verbal
v. verb
v.f. variant formal
v. intr. verb intransitiu
v. tr. verb transitiu
vg. vegeu
Abreviatures de marcatge dialectal:
Barc. Barcelona
Bal. Balears i baleàric
Camp de Tarr. Camp de Tarragona
Cast. Castelló
Cat. Catalunya
Eiv. Eivissa
Emp. Empordà
Gir. Girona
Mall. Mallorca i mallorquí
Men. Menorca i menorquí
Or. català oriental (català central)
Occ. català (nord)occidental
Pir-or. pirinenc-oriental
Ross. Rosselló
Tarr. Tarragona
Val. València i valencià