VERITABLEMENT

a dir cert SP, expressió amb què s’introdueix una declaració que pot semblar estranya o inversemblant (A-M)

A dir cert, totes aquestes propostes em semblen molt encertades

a dir veritat, en rigor, la veritat és que

en veritat SP, segons la veritat, realment (EC)

Ell és, en veritat, un malagraït (EC)

de veritat, de bo, de ver, de debò

a la veritat (v.f.), per veritat (v.f.)

la veritat és que O, expressió introductòria de significat equivalent a «a dir veritat» / expressió usada per a reforçar una asserció que té caràcter de confessió, que corregeix o atenua una idea expressada abans o tinguda com a certa, etc. (EC, *)

La veritat és que som una mica covards / La veritat: no en tinc ganes (També s’usa amb la forma la veritat) (EC)

a dir veritat, a dir cert