VENDRE'S

1. deixar-se subornar; abandonar les pròpies conviccions, alienar la pròpia llibertat, etc., per diners

vendre’s (alguna cosa) per un plat de llentilles SV, renunciar a la integritat i als principis en canvi de coses materials (P)

Esaú es vengué la primogenitura per un plat de llentilles (EC)

2. tenir venda

tenir sortida SV, vendre’s fàcilment / una mercaderia, tenir venda, despatxar-se (R-M, IEC)

A l’estiu tenen sortida els articles de platja; se’n venen molts / És un cotxe pràctic, tindrà sortida / Aquests mitjons tenen molta sortida (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. o amb el modificador bon en posició prenominal) (R-M, *, *)

vendre’s com el pa, com pa beneit, ha estat roba de genovesos

articles punta (p.ext.), no veure’s (alguna cosa) als dits (p.ext.)

vendre’s com el pa SV, una mercaderia, tenir venda, despatxar-se, vendre’s en quantitat

Aquest vestit es ven com el pa perquè és bo, bonic i barat

tenir sortida, com pa beneit, ha estat roba de genovesos

no veure’s (alguna cosa) als dits (p.ext.)