VENDA

dret de lluir i de quitar SN, facultat que es reserva el venedor d’un bé a carta de gràcia de poder adquirir la cosa venuda pel preu mateix de la venda (EC)

El venedor de vegades es reserva el dret de lluir i de quitar a l’hora de vendre un producte

en dita SP, [estar (una cosa)] a la venda / dit d’allò que hom vol vendre (EC, *)

El meu antic pis està en dita

en venda

en venda SP, dit d’allò que hom vol vendre (EC)

Fa tres anys que la casa és en venda i no troben comprador / Pisos en venda (*, EC)

en dita

a la venda (v.f.), de lloguer (p.ext.), en subhasta (p.ext.), llançar (alguna cosa) al mercat (p.ext.)

raig de porta SN, sistema de vendre part d’un ramat d’ovelles, en el qual, després de barrejar bé els animals dins un corral, obren la porta i deixen sortir tantes ovelles com vol comprar el comprador, i aquelles són les que ha d’acceptar sense triar-ne cap (A-M)

Al Pallars es practica el sistema de venda de bestiar anomenat «raig de porta»

[Priorat (A-M)]