VALUÓS

com una relíquia SAdv, valuós / expressió usada per a indicar que hom guarda o considera alguna cosa com a molt valuosa (R-M, *)

Aquest llibre era del meu avi; el guardo com una relíquia / Aquests papers del meu avi són com una relíquia per a tota la família / Aquests segells d’aquí uns anys seran com una relíquia, perquè són una sèrie única (A-M, R-M, R-M)

valer un món (p.ext.)

no ésser pagat amb diners SV, tenir molt de valor (R-M)

Tot el que ell va fer per nosaltres no és pagat amb diners / És una professió que no és pagada amb diners (També s’usa amb les formes no poder-se pagar amb diners i no poder ésser pagat amb diners) (*, R-M)

no poder-se comprar amb diners, no ésser pagat amb tot l’or del món

no ésser pagat amb tot l’or del món SV, tenir molt de valor (R-M)

La teva amistat no és pagada amb tot l’or del món / Aquest sacrifici no és pagat amb res del món; ja cal que l’hi agraeixis com es mereix (També s’usa amb les formes no ésser pagat amb res del món i no poder-se pagar amb tot l’or del món) (*, R-M)

no ésser pagat amb diners, no poder-se comprar amb diners

no ésser roba de cossari SV, no ésser cosa de poca valor, ésser una cosa digna de bon tracte (A-M)

Això d’aquesta caixa no és roba de cossari, és molt important

no són ungles de sant (ant.)

[Mall. (A-M), cossari: mot no registrat a l’IEC (vg. corsari)]

no poder-se comprar amb diners SV, ésser una cosa molt bona i que poques vegades es troba (A-M)

Els favors que tu m’has fet no es poden comprar amb diners

no ésser pagat amb diners, no ésser pagat amb tot l’or del món

no tenir preu SV, tenir molt de valor (R-M)

És un xicot que com a secretari no té preu; el director n’està molt content (R-M)

valer un imperi, valer més or que no pesa, valer un món, valer les cerques

no valer ni cinc cèntims (ant.), no valer un clau (ant.), no valer un pito (ant.), no valer un xavo (ant.), no valer una escopinada (ant.)

que no es compra ni es ven O, invalorable / impagable, valuosíssim (R-M, *)

L’amistat és una cosa que no es compra ni es ven; feliç qui té bons amics / L’amor és un tresor que no es compra ni es ven (R-M)

no tenir preu

valer la barba d’un soldat SV, expressió per a indicar que una cosa és molt valuosa (A-M)

Això que dius val la barba d’un soldat: és una informació molt útil per a dur a terme el negoci

valer un món, valer un imperi, valer tots els diners del món, valer tant com pesa, valer un Perú

valer tant com pesa SV, expressió per a indicar que una cosa és molt valuosa (A-M)

Aquest gerro no és gaire maco a primera vista, però val tant com pesa: és de la dinastia Ming

valer un món, valer un imperi, valer tots els diners del món, valer la barba d’un soldat, valer més or que no pesa, valer un Perú

valer tots els diners del món SV, expressió per a indicar que una cosa és molt valuosa (A-M)

En Joan val tots els diners del món / Té uns pares que valen tots els diners del món: l’ajuden en tot el que es proposa (EC, *)

valer un món, valer la barba d’un soldat, valer un imperi, valer tant com pesa, valer un Perú

valer un imperi SV, valer moltíssim / expressió per a indicar que (una persona o) una cosa és molt valuosa (R-M, A-M)

Aquest noi val un imperi; té totes les bones qualitats / La seva col·laboració val un imperi (R-M, EC)

valer més or que no pesa, valer un món, valer un tresor, valer la barba d’un soldat, no tenir preu, valer tant com pesa, valer tots els diners del món, valer un Perú

valer un món SV, expressió per a indicar que una cosa és molt valuosa (A-M)

Aquest llibre tan vell val un món: és un exemplar únic

valer la barba d’un soldat, valer un imperi, valer tant com pesa, no tenir preu, valer més or que no pesa, valer tots els diners del món, valer un Perú, valer un tresor

com una relíquia (p.ext.)

valer un Perú SV, expressió per a indicar que una cosa és molt valuosa (A-M)

Aquesta noia val un Perú: domina la informàtica com cap altre

valer un món, valer la barba d’un soldat, valer un imperi, valer tant com pesa, valer un tresor, valer tots els diners del món

valer un tresor SV, expressió per a indicar que una persona o una cosa és molt valuosa / gran quantitat de diners (*, EC)

Això val un tresor / No ha tingut cap treballadora tan eficaç com aquesta, val un tresor! (EC, *)

valer un imperi, valer la barba d’un soldat, valer un Perú, valer tant com pesa, valer un món, valer tots els diners del món

ANT

no valer un sisó SV, no valer res, ésser molt dolent o inútil (A-M)

Aquest abric que t’han regalat no val un sisó, no et durarà ni quatre dies

no valer un xavo, no valer una malla

[Val. (A-M)]

ANT

no valer un xavo SV, no valer res (Fr)

Aquest pa no val un xavo, es nota que és industrial / El cotxe del teu germà no val ni un xavo; jo en preferiria un de nou

no valer una malla, no valer un rave

no tenir preu (ant.), valer més or que no pesa (ant.)

no valer un sisó (Val.)

ANT

no valer una malla SV, no valer res / ésser una cosa inútil, mancada de tot valor (IEC, A-M)

Aquest aparell de vídeo no val una malla; t’han ben ensarronat / Aquell cotxe és molt dolent: no val ni una malla (R-M, *)

no valer un rave, no valer un dobler, no valer un clau, no valer un sisó, no valer un xavo