TRENCAJUNTS

a trencajunts SP, col·locant les peces d’un enrajolat, o els maons o els carreus d’una paret de manera que no hi hagi coincidència entre els junts de dues filades consecutives (IEC)

Si no poses els maons a trencajunts, la paret s’enderrocarà