TRASPASSAT

canviar de mà SV, canviar un bé de propietaris

El restaurant ha canviat de mà / La finca ha canviat de mans / Aquestes vinyes han mudat de mà (També s’usa amb el verb mudar) (*, *, EC)

canviar de mans (v.f.), ésser a les mans (d’algú) (p.ext.), de segona mà (p.ext.)