TRANSITAT

de pas SP, de trànsit / dit del carrer, via, etc. que és molt transitat (R-M, *)

És un carrer de pas; tot el dia hi ha moviment (R-M)

de trànsit

de transició (p.ext.)

de trànsit SP, trànsit / dit del carrer, via, etc. que és molt transitat (Fr, *)

És un passeig de trànsit perquè enllaça dos barris / És una hora de molt trànsit (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, poc, etc. en posició prenominal)

de pas