TRANSGREDIR

passar per sobre de SV, no respectar un impediment, una norma, etc. (R-M)

No està acostumat a obeir i sempre vol passar per sobre del reglament; té molts conflictes amb els seus superiors / Pel fet d’ésser el fill del cap de l’empresa no et permetrem que passis per damunt de totes les normes que els altres han de respectar (També s’usa amb la forma passar per damunt de) (R-M, *)

fer cas omís de, passar (alguna cosa) per alt

fer cas de (ant.)