TESTAMENT

les darreres voluntats (d’algú) SD, l’expressió de les intencions finals d’una persona; el testament / allò que vol que es faci després de la seva mort (A-M, EC)

Avui llegiran les darreres voluntats del difunt (També s’usa amb la forma les últimes voluntats (d’algú))