TERRAMPER

terra erma SN, terra inculta, no productiva (EC)

Aquí no hi plantarem res perquè és terra erma