SUSCEPTIBLE

ésser com una mimosa SV, susceptible / ésser molt susceptible (Fr, *)

A aquesta noia no se li pot fer cap broma, és com una mimosa / És molt susceptible, sembla una mimosa (També s’usa amb la forma semblar una mimosa)

estar a la que salta, ofendre (algú) l’aire

tenir un dia tonto (p.ext.)

estar a la que salta SV, tenir una disposició a ofendre’s, irritar-se, fàcilment

No li comentis res sobre aquell tema tan delicat, que està a la que salta

ésser com una mimosa, com un gat de revenedora, estar que mossega

fer el xau-xau (p.ext.), a la defensiva (p.ext.), no aguantar puces (p.ext.)

fi de pell SA, susceptible / dit per a referir-se a algú que té una disposició a ofendre’s fàcilment (R-M, *)

Cal tractar-lo amb molt de tacte, car és molt fi de pell; qualsevol cosa l’ofèn (R-M)

tenir la pell fina

dur de pell (ant.)

ofendre (algú) l’aire O, ésser susceptible en extrem (R-M)

No s’hi pot parlar, l’aire l’ofèn; per qualsevol cosa se sent molest (Només s’usa amb el complement en forma pronominal) (R-M)

ésser com una mimosa

tenir un dia tonto (p.ext.)

tenir la pell fina SV, ésser molt susceptible (R-M)

Li ho has de dir ben discretament, amb miraments, perquè té la pell fina i de seguida s’ofèn / No sabia que tinguessis la pell tan fina (També s’usa amb els quantificadors bastant, massa, molt, tan, etc. en posició preadjectival) (R-M, *)

fi de pell

tenir la pell dura (ant.)