SOLT

tenir la paraula prompta SV, ésser expeditiu en la parla, parlar soltament

Té la paraula prompta fins i tot quan li fan preguntes compromeses / És ràpid de reflexos: és de paraula prompta (També s’usa amb la forma de paraula prompta)

tenir la paraula fàcil, tenir facilitat de paraula, tenir trencat el tel de la llengua