SIMULTÀNIAMENT

a l’encop SP, a un mateix temps / alhora (R-M, EC)

Els artistes treballaven a l’encop en tres pistes diferents / Van dir les mateixes paraules a l’encop (R-M, *)

a la vegada, al mateix temps, d’una vegada, de cop

[Ross., Conflent (A-M)]

a l’una SP, a un temps, conjuntament, simultàniament (A-M)

Xerraven a l’una / Van decidir marxar i es van aixecar a l’una, va fer gràcia / Als animals, els donen menjar a tots a l’una (A-M, *, *)

a la vegada, a un temps, al mateix temps

a l’uníson SP, simultàniament / dient simultàniament la mateixa cosa dues o més persones (R-M, *)

Tots quatre a l’uníson van contestar que sí (R-M)

a una veu

a la vegada (p.ext.)

a la vegada SP, simultàniament / tot alhora (R-M, IEC)

D’aquestes píndoles, n’has de prendre dues a la vegada, una de cada color / L’instrument emetia tres sons a la vegada (R-M)

a l’encop, de cop, d’una vegada, a l’una, al mateix temps, a un temps

a l’uníson (p.ext.)

a un temps SP, conjuntament, sense diferència de temps; ensems (A-M)

Tots parlen a un temps i no se sent res

al mateix temps, a l’una, a la vegada

a una veu SP, dient simultàniament la mateixa cosa dues persones o més (IEC)

Li respongueren que sí tots a una veu / A una veu van contestar que els agradaria anar de vacances a Nova York (EC, *)

a l’uníson

al mateix temps SP, conjuntament, sense diferència de temps; ensems (A-M)

Aquestes dues notes, les heu de cantar al mateix temps uns i altres / Tots parlaven al mateix temps / Ho van dir a un mateix temps (També s’usa amb la forma a un mateix temps) (R-M, EC, *)

a la vegada, a l’encop, a un temps, de passada, a l’una

d’una vegada SP, a un mateix temps (R-M)

Va empassar-se dos comprimits d’una vegada (R-M)

a l’encop, a la vegada, de cop

de cop SP, simultàniament / a un mateix temps, alhora (R-M, *)

Feia estona que no venia cap autobús i ara n’han arribat dos de cop / Va menjar-se tres flams d’un cop (També s’usa amb la forma d’un cop) (R-M, *)

a la vegada, a l’encop, d’una vegada

de pas SP, a la vegada / aprofitant l’ocasió (R-M, *)

Ja que li escrius, de pas, felicita’l pel seu sant (R-M)

de passada, de camí

de passada SP, a la vegada / tot passant / aprofitant l’ocasió (R-M, IEC, *)

Aniré a comprar i de passada tiraré la carta al correu / Ja que vas a veure la mare, de passada vés a veure l’àvia, que viu a prop (EC, *)

de pas, al mateix temps, de camí, tant per tant

venir-li dreta mà (a algú) (p.ext.)

en bloc SP, tot junt. Conjuntament / en conjunt, globalment (R-M, EC)

Van desar-ho tot en bloc / Volen vendre en bloc tot el que queda d’existències a la botiga i després plegaran (R-M)

en massa, a l’una

en plural (p.ext.)

tant per tant SAdv, en igualtat de circumstàncies (R-M)

Ja que has sortit a comprar, tant per tant, podies haver-me portat tabac (A-M)

de passada, pel mateix preu