SEURE

escalfar cadires SV, passar el temps, l’estona, seient, sense fer res (EC)

És un mandrós, es passa el temps escalfant cadires

no calfar cadira (ant.), ésser un manta (p.ext.)

ANT

no calfar cadira SV, seure molt poc temps / expressió per a indicar el nostre propòsit de no anar mai a veure algú, a visitar-lo (A-M, *)

Mai no calfa cadira a casa de ningú. No és gaire partidari de fer visites / A la mare no li agradava calfar cadira (També s’usa amb el verb escalfar)

no anar a escalfar cadira a casa seva

escalfar cadires (ant.)

[Val. (A-M)]