SALUT (m.)

salut i gràcia, i un duro en la faixa SCoord, significa que convé tenir salut i gràcia de Déu, però també mitjans materials per a viure bé (A-M)

Vinga, salut i gràcia, i un duro en la faixa! Adéu-siau

salut i pessetes

salut i gràcia, i un duro a la faixa (v.f.); estigui bo (p.ext.); visqueu molts anys (p.ext.)

salut i pessetes SCoord, fórmula familiar per a saludar. Hi ha qui la completa dient: «Salut i pessetes, que tot lo demés són punyetes» (A-M)

—Bon dia! —Salut i pessetes! (També s’usa amb la forma salut i peles)

salut i gràcia, i un duro en la faixa

estigui bo (p.ext.), visqueu molts anys (p.ext.)