SALUT (f.)

haver-hi pesta de salut SV, tenir salut / no haver-hi malalties, ésser un temps o un lloc molt sa (Fr, A-M)

En aquella casa hi ha pesta de salut, no estan mai malalts

gastar salut (p.ext.), portar-se bé de salut (p.ext.)

jugar amb la salut (d’algú) SV, tractar, usar, la pròpia salut com si no fos una cosa seriosa / obrar amb despreocupació per la pròpia salut (IEC, EC)

No juguis amb la salut, que et pot costar car / Les persones que sovint se salten àpats juguen amb la seva salut

anar-li-hi la pell (a algú) (p.ext.), anar-li-hi la vida (a algú) (p.ext.), jugar-se la pell (p.ext.)

portar-se bé de salut SV, tenir bona salut (IEC)

Té noranta anys i per l’edat que té es porta bé de salut

gastar salut

portar-se malament de salut (ant.), salut de cavall (p.ext.), haver-hi pesta de salut (p.ext.)

portar-se malament de salut SV, tenir mala salut (IEC)

Últimament, es porta malament de salut i ens fa patir

portar-se bé de salut (ant.)

salut de cavall SN, salut molt ferma (IEC)

M’estranya que s’hagi posat malalt amb la salut de cavall que té / Aquest home té vuitanta anys, però té una salut de cavall i cada dia camina vint quilòmetres

prim de salut (ant.), trencat de salut (ant.), ésser de bona fusta (algú) (p.ext.), fresc com un espàrrec (p.ext.), portar-se bé de salut (p.ext.), estar bo (p.ext.), fort com un bronze (p.ext.)