SALDAT

cama a cama SN, locució emprada per a fer constar que dues persones no es deuen res l’una a l’altra, que han arreglat comptes

M’ha tornat els diners que em devia i ara estem cama a cama

en paus, tants a tants

en paus SP, sense deure’s res mútuament / dues persones no deure’s més res l’una a l’altra, haver arreglat comptes (R-M, IEC)

Procuraré pagar-te aviat el que et dec i quedarem en paus / Si ell no et diu mai res, tu fes el mateix i en paus (S’usa normalment amb els verbs estar, quedar, restar, etc.) (R-M)

quedar cabals, tants a tants, cama a cama

en pau (v.f.), fer quiti (p.ext.)