ROMANDRE

fer durada (a algun lloc) SV, estar llarg temps / estar-se molt de temps a algun lloc (A-M, EC)

El criat no ha fet durada en aquella casa

fer temps (a algun lloc)

fer vida i mort (a algun lloc) (p.ext.), fer-s’hi vell (a algun lloc) (p.ext.), fer alto (a algun lloc) (p.ext.), fer escala (a algun lloc) (p.ext.)

fer s’estada SV, restar, no anar-se’n d’ull lloc, etc.

Dia primer de juliol anirem a fer s’estada (A-M)

fer estada (v.f.)

[Men. (A-M)]

fer temps (a algun lloc) SV, estar a algun lloc durant una temporada (EC)

És un noi que sempre ha fet temps a la casa on ha treballat: és molt formal o no li agrada canviar d’empresa / Va fer temps durant alguns dies a Londres / Va fer molt temps a França (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal) (R-M, *, EC)

fer durada (a algun lloc)

fer alto (a algun lloc) (p.ext.), fer escala (a algun lloc) (p.ext.)