REVERS

la cara de sota SD, cara o part d’una cosa oposada al dret

Han d’enganxar el segell per la cara de sota

la cara dolenta

la cara de dalt (ant.)