RETRET (m.)

mira qui parla O, expressió per a indicar que allò que algú retreu d’altri se li pot retreure a ell mateix / exclamació amb què hom vol indicar que aquell que parla o ha parlat de defectes d’altri pateix dels mateixos defectes (IEC, EC)

Que dius que jo sóc intransigent? Mira qui parla! El rei de la intransigència (També s’usa amb el verb guaitar i ometent el verb principal)

clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú) (p.ext.)