RESPONSABLE

a càrrec (d’algú) SP, expressió emprada per a denotar la responsabilitat d’algú respecte a algú altre, o respecte a alguna tasca o funció / tasca, funció, de què algú té la responsabilitat (*, IEC)

Els fills han quedat a càrrec dels avis perquè els pares són a la presó / Després de la mort dels seus pares el nen va quedar a càrrec dels seus oncles

a cura (d’algú), sota la cura (d’algú)

al càrrec (d’algú) (v.f.), en càrrec (d’algú) (v.f.)

a compte i risc (d’algú) SP, expressió emprada per a denotar la responsabilitat d’algú respecte a algú altre, o respecte a alguna tasca o funció

La mercaderia viatja a compte i risc del proveïdor (EC)

a càrrec (d’algú)

cap de casa SN, membre principal de la família, persona que té l’autoritat dins d’ella (IEC)

Mort el pare, tu, fill meu, has d’actuar com el cap de casa

cap de família, pare de família

cap de colla SN, responsable tècnic de les construccions en una agrupació de castellers

El cap de colla va decidir que intentarien fer un cinc de nou amb folre

cap de família SN, responsable de la família

La meva germana fa de cap de família, ara que els pares no hi són

cap de casa, pare de família

ministre sense cartera SN, membre del govern que no té al seu càrrec la direcció de cap departament (EC)

Aquest és un ministre sense cartera, no té cap càrrec de direcció (També s’usa amb els noms conseller, regidor, etc.)

pare de família SN, home que té fills / cap d’una família / responsable de la família (R-M, IEC, *)

És molt jove, però és casat i pare de família / Quan el seu pare va morir, com que ell era el fill gran, va tenir la responsabilitat de ser el pare de família (R-M, *)

cap de casa, cap de família

tenir cua de palla SV, no estar exempt de culpa en alguna cosa, no deixar d’ésser mereixedor de censura en algun afer, etc. / donar-se algú per al·ludit davant una imputació que no li és feta directament (IEC, EC)

En tot aquest afer obscur ell és qui té cua de palla

tenir la camisa bruta, tenir les mans brutes

tenir la cua de palla (v.f.)

ANT

no tocar (alguna cosa) SV, no fer d’una cosa l’ús o l’abús que suposa establir-hi contacte (EC)

M’agradaria poder-te ajudar amb aquesta qüestió, però jo aquest tema no el toco