RESOLUDAMENT

amb resolució SP, sense cap mena de dubte o vacil·lació

Ha pres la decisió amb resolució

a peu ferm, fort i ferm, fort i no et moguis