REMANT

a rems SP, per l’acció dels rems (IEC)

Fugiren a rems sense ajuda del vent (IEC)

al rem (v.f.), batre de rems (p.ext.)