RECURSOS

béns d’equipament SN, conjunt de béns materials, tals com plantes industrials, maquinària, instal·lacions, serveis, etc., necessaris per al funcionament d’una unitat de producció (EC)

Els seus béns d’equipament són molt rics, per això és una empresa que funciona tan bé

matèries primeres SN, recursos que s’extreuen directament de la natura per tal d’utilitzar-los en un posterior procés de producció (IEC)

És un país ric en matèries primeres, és el principal exportador de petroli

primeres matèries (v.f.), matèria primera (v.f.), recursos naturals (p.ext.)

recursos naturals SN, béns donats per la natura, a través del sòl, el subsòl, les aigües, la vegetació, la fauna, etc., necessaris per a satisfer necessitats humanes o com a «inputs» en determinats processos productius (EC)

És un tipus d’indústria que té cura del medi ambient en l’explotació dels recursos naturals

matèries primeres (p.ext.)