RASAR

passar ras SV, passar a poca altura de terra (IEC)

Aquell avió ha passat ras

a ras de terra (p.ext.), terra a terra (p.ext.)