RAR

ni un per remei SConj, rar / que és en molt petit nombre (Fr, *)

Necessitem branquillons per a encendre un foc, però no n’hi deu haver ni un per remei (S’usa en contextos negatius. També apareix amb la forma ni per remei)

ni per un remei (v.f.), no haver-n’hi ni per a començar (p.ext.)

no conèixer el color (d’alguna cosa) SV, no veure mai quelcom o veure-ho rarament / no veure alguna cosa ni per remei (R-M, EC)

No coneixia el color de la pobresa a la seva ciutat, però havia viscut uns quants mesos a països subdesenvolupats i n’havia vist de tots colors

no saber quin gust té

no poder beure’n en carbassa (p.ext.)

no poder beure’n en carbassa SV, es diu d’una cosa excel·lent, rara (IEC)

D’aquesta mena de teixit, no creguis que podràs beure’n en carbassa. Ve de l’Índia i és molt difícil de trobar / De còpies d’aquest exemplar, no se’n poden beure en carbassa

ésser moneda corrent (ant.), passar alt (p.ext.), mai no vist (p.ext.)

poder-se comptar amb els dits de la mà SV, ésser molt pocs, haver-hi un nombre molt reduït (de persones o de coses) (EC)

El nombre de còpies d’aquest llibre que hi ha a tot el món es poden comptar amb els dits de la mà / Les vegades que aquest gos s’ha posat malalt es poden comptar amb els dits d’una mà perquè sempre ha estat molt sa i molt ben cuidat (També s’usa amb les formes poder-se comptar amb els dits d’una mà i poder-se comptar amb els dits)

haver-n’hi tan poc com mosques blanques (p.ext.), no haver-n’hi ni per a començar (p.ext.)