QUALITAT

a títol de SP, en qualitat de / d’acord amb la condició que s’expressa (R-M, *)

Tu pots reclamar-ho a títol d’hereu que ets / Rebre una quantitat a títol de préstec (R-M, EC)

com a, en qualitat de, en tant que

amb caràcter de (p.ext.)

amb caràcter de SP, en qualitat de / d’acord amb la condició de (IEC, *)

El va anar a invitar oficialment, amb caràcter de president de la comissió / Anà a Roma amb caràcter d’ambaixador (R-M, EC)

en qualitat de, com a

a tall de (p.ext.), a títol de (p.ext.)

com a SAdv, en qualitat de / d’acord amb la condició d’un (IEC, *)

S’ha presentat com a propietari de la casa perquè l’ha comprada no fa gaire / Com a general mereix totes les nostres lloances / Hi anirà com a secretari (R-M, IEC, EC)

en qualitat de, amb caràcter de, quant a, a títol de, com a tal

com a tal SAdv, en qualitat d’això / d’acord amb la condició que s’expressa (IEC, *)

Era l’alcalde i parlà com a tal (EC)

en qualitat de, com a

de la talla (d’algú) SP, de l’alçada intel·lectual, moral, etc., d’algú

Un pintor de la talla de Fortuny (IEC)

denominació d’origen SN, denominació d’un país, d’una regió o localitat, que designa un producte que n’és originari, les qualitats específiques del qual són degudes a una original concurrència de factors (EC)

Aquest producte té denominació d’origen, per això és més car

de marca (p.ext.)

en concepte de SP, d’acord amb la condició que s’expressa

Ha pagat una pila de pessetes en concepte d’arbitris municipals / M’han donat mil pessetes en concepte de gratificació (R-M, EC)

com a, en qualitat de

en qualitat de SP, d’acord amb la condició d’un (IEC)

Li ho aconsello en qualitat de metge / Actua en el judici en qualitat d’advocat defensor / Quan arribi l’hoste l’hem de tractar en qualitat de germà (EC, *, *)

a títol de, amb caràcter de, com a, quant a, en concepte de, com a tal

a tall de (p.ext.), a manera de (p.ext.)

en tant que SP, en qualitat de / d’acord amb la condició d’un (R-M, *)

En tant que propietari, té dret d’entrar al local / Ell podia fer-ho en tant que expert en la matèria (R-M)

a tall de, quant a, a títol de

a manera de (p.ext.)

nivell de vida SN, quantitat de béns i serveis que es poden adquirir amb els ingressos mitjans d’un grup o una classe social determinats (IEC)

La majoria de països occidentals tenen un nivell de vida alt

qualitat de vida, tren de vida

cost de la vida (p.ext.), benestar social (p.ext.)

qualitat de vida SN, conjunt de béns o valors socioculturals que determinen la manera de viure de les persones (IEC)

El nostre país és un dels països que té la qualitat de vida més alta

nivell de vida, tren de vida

cost de la vida (p.ext.)

quant a SAdv, en el concepte de (A-M)

Hi vaig anar quant a representant de la meva universitat

en tant que, en qualitat de, com a

en quant (v.f.)