PUBLICITAT

fer tam-tam SV, publicitat / fer publicitat d’alguna cosa (Fr, *)

Sempre fa tam-tam dels productes que ven / N’han fet molt tam-tam, d’aquest producte mediocre (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal) (*, Fr)

donar veus (d’alguna cosa) (p.ext.), cridar (alguna cosa) als quatre vents (p.ext.), llançar veus (d’alguna cosa) (p.ext.), articles punta (p.ext.)