PROPORCIONALMENT

a derrama SP, d’una manera proporcional / [repartir] en parts iguals (*, IEC)

Ja cal que reparteixis aquests impostos a derrama entre els llogaters

a prorrata, a parts iguals, a escot, a parts

a escala SP, segons determinades proporcions (R-M)

Hi ha col·leccions d’autos en miniatura, a escala, que són veritablement boniques / Fer una cosa a gran escala / Era una maqueta de l’edifici apetita escala (També s’usa amb els modificadors gran i petit en posició prenominal) (R-M, *, *)

en miniatura (p.ext.)

a escot SP, expressió usada per a indicar que la despesa que han fet dues o més persones es pagarà de manera proporcional

Vam pagar el viatge a escot entre tots els amics (R-M)

a prorrata, a parts iguals, a derrama, a parts

per barba (p.ext.)

a parts iguals SP, d’una manera proporcional

El meu avi va repartir l’herència a parts iguals entre els fills / L’empresa era dels socis a parts iguals

a parts, a escot, a prorrata, a derrama, a mitges

anar a la part (p.ext.)

a proporció de SP, en quantitat proporcionada (IEC)

A proporció de la gent que hi havia, es van vendre pocs llibres / A proporció, aquest any s’han matriculat menys estudiants a la Facultat / Cobraran a proporció de la feina feta (El complement es pot ometre) (R-M, R-M, *)

a raó de

a prorrata SP, repartit proporcionalment / distribuint proporcionalment quelcom entre diverses persones / locució que significa que hom distribueix quelcom entre diferents persones en proporció a la participació de cadascuna en un afer (R-M, Fr, EC)

L’import del dinar es va repartir a prorrata entre les famílies, descomptant els infants / Ho pagaren entre tots els socis a prorrata (R-M, EC)

a derrama, a escot, a parts iguals, a parts

per cap (p.ext.), per barba (p.ext.)

a raó de SP, en una proporció de / en la relació quantitativa de (R-M, EC)

Tocarà a raó de mil pessetes per persona / Es paga a raó de cent pessetes per dia / Els monitors van repartir-se les criatures a raó de deu per cap (El complement de la preposició denota quantitat) (R-M, EC, *)

a proporció de

en la mesura de SP, en la proporció que (IEC)

Ho faré en la mesura del possible / Intervindrem en la gestió en la mesura que ens ho permetin / En la mesura que perdia pes, el globus s’anava enlairant / T’ajudaré en la mesura que podré (*, R-M, IEC, EC)

en tant que

tant com (p.ext.)

per barba SP, per cada persona / repartit proporcionalment (R-M, *)

Érem sis i ens va tocar pagar vint duros per barba; va resultar un berenar barat / Toquen cent pessetes per barba (R-M, EC)

per cap, per persona

a escot (p.ext.), a prorrata (p.ext.)