PROHIBICIÓ

no…pas SAdv, s’usa («pas») darrere d’un verb amb què hom expressa la prohibició d’alguna cosa tot donant entenent que se n’esdevindria una conseqüència desfavorable, un càstig, etc. (EC)

No ho facis pas mai, això!

toc de queda SN, en estat de guerra o de setge, avís o toc militar fet a una hora determinada pel qual hom prohibeix a la població civil la circulació pels carrers (EC)

Quan aquella ciutat era en guerra, va ser necessari decretar un toc de queda, perquè era perillós circular pel carrer a partir d’una certa hora

estat de setge (p.ext.), estat de guerra (p.ext.)