PROFIT

no cal dir mal profit li faci O, expressió amb què es denota que algú té ben guanyat el profit aconseguit / es diu referint-se a algú de qui es considera que té ben guanyat allò de què gaudeix (IEC, A-M)

Ha treballat molt per arribar on és, no cal dir mal profit li faci

que li aprofiti (ant.), bon profit li faci (ant.)