PRESENTACIÓ

heus aquí O, expressió amb què s’assenyala a l’atenció algú o alguna cosa (IEC)

Heus aquí que el vent s’endugué la tenda i tots hagueren de dormir al ras / Heus ací la paga que n’he rebut / Heus-la ací, acaba d’arribar (També s’usa amb formes pronominals de complement directe heus-el, heus-la, etc. i amb l’adverbi ací)

vet aquí

posada de llarg SN, (acció de) presentar una dona jove vestida de llarg per primera vegada en una festa celebrada amb aquest fi (IEC)

El proper cap de setmana es farà la posada de llarg de la duquessa

posar (algú) de llarg (p.ext.), de llarg (p.ext.)

rendició de comptes SN, acció de presentar, davant qui correspon, la relació de despeses i ingressos d’una administració o gestió per tal que pugui ésser comprovada (IEC)

La rendició de comptes és divendres al migdia / Ell s’ocupa del rendiment de comptes (També amb els noms rendiment i retiment)

passar comptes (p.ext.), portar els comptes (p.ext.), estat de comptes (p.ext.)

vet aquí O, expressió treta de la forma arcaica de l’imperatiu en combinació amb un adverbi de lloc, amb què hom assenyala l’atenció d’algú o d’alguna cosa / es diu per a introduir un període narratiu (EC, R-M)

Vet aquí el que cercava / Vet ací que aleshores va fer un gran tro (També s’usen les formes verbals ve i veu combinades amb pronoms de complement directe ve-li, veu’s, ve-te’l, ve-t’ho, ve-te’m, veu’s-el, veu’s-ho i veu’s-me’l, i també amb l’adverbi ací) (EC, R-M)

heus aquí

ve’t aquí (v.f.)