PORTA

porta del perdó SN, en algunes catedrals, porta oberta a una banda lateral on els fidels podien guanyar indulgències en ingressar-hi (EC)

Ens vam trobar a la porta del perdó