PONDERACIÓ

Déu n’hi do O, s’usa com a exclamació ponderativa, emfàtica, per a expressar la grandària o importància d’una cosa o l’admiració que ens produeix (A-M)

Déu n’hi do, quines filles que tens tan boniques! / Aquest pagès ha fet un capitalet que Déu n’hi do! / Tota aquesta roba has planxat en una hora? Déu n’hi doret! (També s’usa amb la forma Déu n’hi doret) (A-M, A-M, *)

tela marinera

Déu li’n do (v.f.)

no en parlem O, expressió per a ponderar una cosa que diem, que afirmem

De les ximpleries que diu, no en parlem!

tela marinera SN, s’usa com a exclamació ponderativa, emfàtica, per a expressar la grandària o la importància d’una cosa o l’admiració que ens produeix

Que vau haver de tornar a la Vall d’Aran perquè us havíeu descuidat la documentació? Tela marinera! / Tela marinera la quantitat de gent que hi havia a la festa

Déu n’hi do