PODER (m.)

pàtria potestat SN, poder jurídic que el «pater familias» tenia sobre els fills legítims de qualsevol sexe, sobre els descendents legítims masculins, sobre els forasters ingressats a la família i sobre els fills legitimats (EC)

Antigament s’exercia la pàtria potestat

separació de poders SN, declaració formal davant de notari o jutge per la qual l’apoderat cessa en les seves funcions de representant del poderdant (EC)

Es va fer, davant de notari, la separació de poders

separació de béns (p.ext.)