PLAURE

fer de bon estar SV, estar-se bé a algun lloc (EC)

Aquest pis fa de bon estar

fer de mal estar (ant.)

tenir (alguna cosa) a honor SV, considerar un honor (EC)

Tenim les vostres consideracions a honor / Tinc a honor de rebre’l a casa / Tinc a gran honor la vostra visita (S’usa normalment amb noms que denoten accions com a complement. També s’usa amb el modificador gran en posició prenominal) (*, EC, EC)