PLA

pla com el palmell de la mà SA, molt llis (R-M)

Han deixat l’asfalt d’aquell camí pla com el palmell de la mà. Ara dóna gust de caminar-hi

pla com la mà, pla com el call de la mà, més llis que es call de sa mà

pla com la mà SA, molt llis (R-M)

No sé com va poder caure perquè passava per un camí pla com la mà (R-M)

pla com el palmell de la mà, pla com el call de la mà, més llis que es call de sa mà