PITJOR

com més va, menys SAdv, expressió que denota evolució decreixent en un procés o en una acció / regressivament (IEC, R-M)

La gent es freqüenta com més va menys; es viu molt deslligat de les coneixences / Com més va, menys ho entenc (S’usa normalment en present i en pretèrit imperfet) (R-M, EC)

cada vegada…menys

com més va, més (ant.); com més va, pitjor (p.ext.)

com més va, pitjor SAdv, expressió que denota una evolució negativa en un procés o en una acció

Aquest canvi de marxes no funciona gaire bé: com més va, pitjor

com més va, millor (ant.); com més va, més bé (ant.); com més va, menys (p.ext.)

pitjor que pitjor SA, amb més gravetat encara (A-M)

—Com vols que hi faci una finestra, si és una paret mestra? —Pitjor que pitjor! Doncs, en alguna banda haurem d’obrir

millor que millor (ant.), tot això que té (ant.)