PALETA

mestre d’obres SN, constructor / professional que, sota la direcció d’un arquitecte o sense, dirigeix els paletes i els manobres (R-M, EC)

Sense un mestre d’obres no es pot emprendre cap construcció (R-M)

mestre de cases, mestre de paleta

mestre de cases SN, professional que, sota la direcció d’un arquitecte o sense, dirigeix els paletes i els manobres (IEC)

Ell és mestre de cases i vol que el seu fill sigui arquitecte (R-M)

mestre d’obres, mestre de paleta