ORGANISME

1. entitat biològica unicel·lular o pluricel·lular, animal o vegetal, normalment capaç de fer un cicle vital complet (néixer, créixer i reproduir-se)

ésser viu SN, ésser ben diferenciat, de forma i dimensions característiques, constituït bàsicament de C, H, O i N, organitzats en complexes molècules orgàniques constituïdes en cèl·lules reunides, generalment, en sistemes (EC)

Una planta és un ésser viu que neix, creix, es reprodueix i mor

2. conjunt de persones organitzat o constituït d’una manera conscientment apta per a una finalitat social o política

consell de família SN, organisme que decidia sobre la tutela de menors i persones incapacitades (IEC)

El consell de família va cedir la tutela del nen a una parella que ja coneixia els seus problemes

el Gran Orient SD, organisme que agrupa les lògies d’un país, dirigit pel gran mestre i pel gran consell (EC)

El seu pare forma part del Gran Orient

sala de govern SN, organisme governatiu format per magistrats i fiscals que té funcions disciplinàries i d’organització de tribunals i audiències (EC)

La sala de govern s’encarrega d’organitzar els tribunals

sala de vacances (p.ext.)

sala de vacances SN, conjunt de magistrats que constitueixen el tribunal suprem i les audiències territorials, amb caràcter supletori, durant les vacances, per resoldre afers urgents (EC)

La sala de vacances està constituïda per un conjunt de magistrats

sala de govern (p.ext.)