OLFACTE

tenir nas SV, percebre fàcilment les olors més subtils (A-M)

Té nas a l’hora d’escollir perfums / Té un bon nas / Té el nas fi (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal i amb les formes tenir un bon nas, tenir bon nas i tenir el nas fi) (*, EC, EC)

tenir orella (p.ext.), tenir ull (p.ext.)