OBRER

mà d’obra SN, conjunt d’obrers que treballa en una obra / total d’obrers assalariats d’un sector o un país determinats (IEC, EC)

Necessitem molta mà d’obra per cobrir una feina tan costosa