OBCECAT

dur una bena als ulls SV, estar obcecat, no comprendre allò que és evident (A-M)

No volia acceptar la realitat perquè duia una bena als ulls / Sembla que no se li pugui fer entendre que l’està enganyant; dur una bena davant els ulls (També s’usa amb la forma dur una bena davant dels ulls)

tenir una bena als ulls, tenir els ulls al clatell, tenir una lleganya a l’ull, tenir pa a l’ull, tenir pega als ulls, tenir teranyines als ulls, no veure-hi de cap ull

caure-li la bena dels ulls (a algú) (ant.), caure del ruc (ant.), llevar-li la bena dels ulls (a algú) (inv., posar-se una bena davant els ulls) (p.ext.)

no veure-hi de cap ull SV, estar obcecat per una gran passió, sia d’alegria, sia d’amor, sia d’irritació (A-M)

Des que la Maria li va dir que també l’estimava no hi veu de cap ull

tenir els ulls al clatell, dur una bena als ulls

no veure un bou a tres passes (p.ext.)

tenir els ulls al clatell SV, no saber veure una cosa evident / no veure allò que està ben a la vista / no saber veure allò que hom té davant (IEC, A-M, EC)

Si no te n’has adonat, és que tens els ulls al clatell, perquè és ben clar / S’ha de tenir els ulls al clatell per no veure que el món està canviant (R-M)

tenir pa a l’ull, tenir pega als ulls, tenir una bena als ulls, tenir una lleganya a l’ull, dur una bena als ulls, tenir teranyines als ulls, no veure-hi de cap ull

caure del ruc (ant.), estar a la lluna (p.ext.)

tenir pa a l’ull SV, no saber veure una cosa que es té davant dels ulls, que és evident (IEC)

Si no s’adona que l’enganyen és que té pa a l’ull; tothom ho veu ben clar (R-M)

tenir els ulls al clatell, dur una bena als ulls, tenir una lleganya a l’ull, tenir una bena als ulls, tenir pega als ulls, tenir teranyines als ulls

obrir els ulls (ant.)

tenir pega als ulls SV, no veure-hi clar (R-M)

Cada dia hi veig pitjor, sembla que tingui pega als ulls

tenir els ulls al clatell, dur una bena als ulls, tenir una lleganya a l’ull, tenir pa a l’ull, tenir una bena als ulls, tenir teranyines als ulls

tenir teranyines als ulls SV, no veure allò que és ben clar i evident / no veure allò que està ben a la vista (IEC, A-M)

Sembla mentida que no te n’adonis, que tens teranyines als ulls?

tenir una bena als ulls, dur una bena als ulls, tenir els ulls al clatell, tenir una lleganya a l’ull, tenir pa a l’ull, tenir pega als ulls

tenir teranyines en els ulls (v.f.), obrir els ulls (ant.)

tenir una bena als ulls SV, no saber veure el que és patent / no saber veure una cosa evident / no veure la realitat (R-M, IEC, EC)

Tenia una bena als ulls i no s’adonava que l’estafaven (També s’usa amb la forma tenir una bena davant els ulls)

tenir els ulls al clatell, dur una bena als ulls, tenir teranyines als ulls, tenir una lleganya a l’ull, tenir pa a l’ull, tenir pega als ulls

caure del ruc (ant.), caure-li la bena dels ulls (a algú) (ant.), obrir els ulls (ant.), llevar-li la bena dels ulls (a algú) (inv.), posar-se una bena davant els ulls (p.ext.)

tenir una lleganya a l’ull SV, no veure-hi clar en algun afer (IEC)

Si no ho entens, és que tens una lleganya a l’ull perquè la seva actitud ho demostra ben clar (R-M)

tenir els ulls al clatell, dur una bena als ulls, tenir pa a l’ull, tenir una bena als ulls, tenir pega als ulls, tenir teranyines als ulls

obrir els ulls (ant.)

veure una palla en els ulls dels altres i no veure la biga en els seus SCoord, veure els defectes petits d’altri i no adonar-se dels grans defectes propis (A-M)

Critica els errors dels altres, però no s’adona de la seva vanitat. És dels que veu una palla en els ulls dels altres i no veu la biga en els seus (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

veure’s el gep (ant.), veure’s les banyes (ant.), creure’s el Déu de la terra (p.ext.), tenir la teulada de vidre (p.ext.), tenir la teulada de palla (p.ext.)