NOMBRE

altres tants SQ, igual nombre (EC)

He fet trenta exàmens i altres tants treballs

nombre rodó SN, nombre expressat aproximadament en unitats d’un ordre donat sense tenir en compte les unitats d’ordre inferior o superior (EC)

Aquesta suma ha de donar un nombre rodó, sense decimals / Val quaranta-dues pessetes, però fem nombres rodons: deixem-ho per quaranta (També s’usa amb el nom número) (*, EC)

per compte SP, [ésser] en nombre tants (A-M)

Ésser per compte cinc-centes persones (EC)

pel cap alt (p.ext.), pel cap baix (p.ext.)