MOMENTANI

entrar i sortir SCoord, romandre poca estona en un lloc / passar de fora a dins i de dins a fora d’un lloc amb un interval de temps molt breu entre ambdues accions, o reiteradament (R-M, EC)

No et puc dir com és la casa perquè només vaig fer que entrar i sortir; no vaig fixar-me en detalls / Només un moment: entrar i sortir (R-M, EC)

visita de metge, treure el nas