MOLT

a centenars SP, molts, incomptables / expressió usada per a denotar molta quantitat (EC, *)

N’hi havia a centenars (També s’usa amb el numeral cent) (EC)

a milers, a cents i a milers, a grapats, a cabassos, a manta, a balquena, a muntó

en rassa (p.ext.), cent i la mare (p.ext.)

a manats SP, en gran quantitat (R-M)

Trobàrem flors a manats, tantes com en volguérem collir (R-M)

a balquena, a grapats, en abundància, a manta, a piles, a cabassats, a cabassos

a manta SP, en abundància / en gran quantitat (R-M, *)

Aquest any collirem préssecs a manta; n’hi ha el doble de l’any passat (R-M)

a balquena, a manats, en abundància, a centenars, a milers, a cents i a milers

a muntó SP, força / en gran quantitat (IEC, *)

De problemes, n’hem fet a muntó (IEC)

a grapats, a gavadals, a centenars, a milers, a cents i a milers

a munts SP, en gran quantitat / en gran nombre (R-M, IEC)

Som a plena temporada de les taronges; al mercat n’hi ha a munts / En aquell camp les roselles creixien a munts (R-M, *)

a balquena, a feixos, a dojo

en rassa (p.ext.)

a piles SP, en gran quantitat (R-M)

Me’n va donar a piles, fins que vaig dir prou (R-M)

a balquena, a cabassos, a manats

en rassa (p.ext.)

a raig SP, abundosament / en una gran abundància o quantitat (R-M, *)

Aquestes pomeres donen pomes a raig; són les més productives que tenim / Les noies no es feren pregar i les cançons brollaren a bell raig durant tota la tarda (També s’usa amb el modificador bell en posició prenominal) (R-M)

a raig fet, a dolls, a dojo, a raig de bot, a raig i roll

a raig a raig (v.f.)

bona cosa (d’alguna cosa) SN, no poc / molt / una quantitat considerable d’alguna cosa (R-M, IEC, EC)

Al mercat hi havia bona cosa de peix, avui, però anava molt car / Collirem bona cosa de blat / Han trobat una bona cosa de bolets (També s’usa amb la forma una bona cosa (d’alguna cosa)) (R-M, EC, *)

a balquena

gran res de SN, gran quantitat (A-M)

Vingueren llops… que devoraren gran res de les ovelles / Hi havia gran res de gent esperant el president (A-M, *)

tot de

no poc ni gaire SCoord, moltíssim / molt més que hom no es podia pensar (A-M, EC)

D’arròs al rebost, n’hi havia no poc ni gaire

ni poc ni gaire (ant.), ni poc ni molt (ant.), ni poc ni gens (ant.)

no sense (alguna cosa) SP, amb molt de (EC)

Hi anà, no sense recança / El salvà del foc no sense un perill greu (IEC, EC)

per un tubo SP, una gran quantitat

No et queixaràs, n’hi havia per un tubo: podies triar i tot

haver-n’hi per a donar i per a vendre

[tubo: mot no registrat a l’IEC]

qui-sap-lo SQ, gran nombre de, gran quantitat de (EC)

Qui-sap-lo temps que no l’he vist / De diners, en guanya qui-sap-los (També s’usa amb les formes pronominals la, les i los) (EC, IEC)

qui sap quants

qui sap quant O, molt / en grau considerable (R-M, *)

Qui sap quant lluny és! (EC)

qui-sap-lo

qui sap quants (p.ext.)

tot de SN, una gran quantitat de (EC)

A la plaça hi ha tot de gent badant (EC)

gran res de

tot lo món de SQ, moltíssim, gran quantitat (A-M)

Ali Baxà anà tant per la ciutat fins que atrobà tot lo món de diners (A-M)

un món de

mig món (p.ext.)

un amàs de SQ, molts, en gran nombre

Un amàs de diners (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC)

un munt de, una pila de, un cabàs de, un maçam de

un bé de Déu de SQ, en abundor / una gran quantitat (R-M, *)

Hi havia un bé de Déu de flors / Tindrem un bé de Déu de blat / No n’hi ha poques, de pomes, no; n’hi ha un bé de Déu (Fr, EC, R-M)

un grapat de, un munt de, un sens fi de

tenir set deus (d’alguna cosa) (p.ext.)

un cabàs de SQ, multitud o abundància de coses (A-M)

Mamar-se un cabàs d’indulgències / N’hi ha un cabàs, de gats i gossos perduts en aquest poble! (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (A-M, *)

un munt de, una pila de, un amàs de, un maçam de

un coixí de SQ, gran quantitat d’algú o d’alguna cosa / haver-n’hi força (*, EC)

Hi ha un coixí de nens en aquesta classe (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

un tou de, una pila de, un feix de, un eixam de

un devessall de SQ, una gran quantitat de

Un devessall de llàgrimes / Un devessall de paraules (EC)

un femer de, una mar de, una pluja de, un teixit de, un torrent de, una rècula de, una caterva de

un dit de SQ, una quantitat considerable de

Hi havia un dit de pols

un pam de (p.ext.)

un feix de SQ, gran quantitat (EC)

Té un feix d’anys / S’ha trobat un feix de bitllets al mig del carrer quan venia de buscar el pa (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC, *)

un munt de, una pila de, un coixí de, un ramat de, un reguitzell de

haver-n’hi tan poc com mosques blanques (ant.)

un femer de SQ, multitud, abundància (EC)

Hi havia un femer de gent / Endreça la teva habitació, que hi tens un femer de papers (EC, *)

un devessall de, un fluix de, un fotimer de, un pegat de, un núvol de

un fluix de SQ, una gran quantitat de

Un fluix de paraules (IEC)

un devessall de, una pluja de, una mar de

un fotimer de SQ, gran quantitat (IEC)

A la manifestació, hi van anar un fotimer d’afectats per la resolució (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

una pila de, una munió de, un cúmul de, un femer de, un fotral de, un pegat de, una tracalada de

haver-n’hi tan poc com mosques blanques (ant.)

un fotral de SQ, gran quantitat (EC)

Té un fotral d’anys / Van trobar un fotral d’antiguitats valuoses en aquella casa vella (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC, *)

un munt de, una pila de, un fotimer de

un grapat de SQ, molt, molts / conjunt, quantitat, nombre considerable (IEC, EC)

Té un grapat d’anys / Ha menjat un bon grapat d’ametlles (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (IEC, *)

un munt de, un sarpat de, un joc de, un cúmul de, un bé de Déu de, un tip de

haver-n’hi tan poc com mosques blanques (ant.)

un joc de SQ, una gran quantitat de

Donar un joc de bufetades (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC)

un munt de, un grapat de, un raig de, una tanda de

un maçam de SQ, gran quantitat (IEC)

En aquell bosc hi va trobar un maçam de bolets / Va portar un bon maçam d’espàrrecs (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

una pila de, un amàs de, un cabàs de, un sarpat de

un món de SQ, molta quantitat / moltíssims, gran quantitat (R-M, EC)

Va fer-li un món d’explicacions, però no el va poder convèncer (R-M)

una pila de, tot lo món de

mig món (p.ext.)

un munt de SQ, molts, en gran nombre (IEC)

Les tomaqueres tenen un munt de tomàquets; cal collir-los abans que siguin massa madurs / Hi havia un munt de gent esperant (R-M, EC)

una pila de, un amàs de, un pilot de, una salva de, un tip de, un cúmul de, un fart de, una infinitat de, una barbaritat de, un bé de Déu de, un cabàs de, un feix de, un fotral de, un grapat de, un joc de, un pèlag de, un pet de, una caterva de, una mà de

haver-n’hi tan poc com mosques blanques (ant.)

un niu de SQ, gran quantitat (IEC)

De totes aquestes fetes de quan viatjava pel món, te’n podria contar un niu; és un home molt bohemi que ha fet tots els oficis / Al document hi havia un bon niu de faltes (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (R-M, *)

un pèlag de, un pou de, un tou de

un pa de SQ, molta quantitat d’alguna cosa

Haver-hi un pa de boira / Amb aquestes pluges hi ha un pa d’herba al jardí, l’haurem de tallar (SP, *)

un pam de SQ, una quantitat considerable de

Sobre els cotxes hi havia un pam de neu / A casa, hi va entrar un bon pam d’aigua (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

un dit de (p.ext.)

un pegat de SQ, gran quantitat (A-M)

Hi ha un pegat de gent (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (A-M)

un femer de, un fotimer de, un pilot de, una tracalada de, un exèrcit de

[Mont-roig (A-M)]

un pèlag de SQ, cosa molt copiosa, de gran abundància (A-M)

Un pèlag de dubtes, d’errors (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC)

un munt de, una pila de, un pet de, un niu de

un pet de SQ, una gran quantitat de, molts (EC)

Hi havia un pet de barretines que feia goig de veure (EC)

un munt de, un pèlag de, una carretada de

un pilot de SQ, munt de coses en desordre (EC)

Defensarem la ciutat; que sia un pilot de runes primer que un poble d’esclaus / En un racó de la taula hi havia un pilot de llibres / Un pilot de llana (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (A-M, EC, EC)

un munt de, una pila de, un cúmul de, un pegat de, una col·lecció de

un pou de SQ, una gran quantitat de (A-M)

Un pou de diners / El propietari té un pou de deutes / Aquell testament fou un pou de conflictes entre germans (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (A-M, *, R-M)

un munt de, un raig de, un niu de, una rajada de

un raig de SQ, molta quantitat / molts, en gran nombre / molt, molts (R-M, A-M, EC)

Al teu camp hi ha un raig de fruita que dóna bo de mirar / L’orador ha dit un raig de disbarats que feia feredat / L’ase li va tirar un raig de guitzes (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (R-M, A-M, IEC)

un munt de, un pou de, una rajada de, un joc de, una tanda de

un raïm de SQ, una gran quantitat de

A cada plataforma hi havia un raïm de persones (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC)

un munt de, una munió de, una colla de, una constel·lació de

un sarpat de SQ, grapat, allò que cap dins la mà / una gran quantitat de (A-M, *)

Un sarpat de confits (EC)

un grapat de, un sens fi de, un maçam de

un sens fi de SQ, una gran quantitat (A-M)

Un sens fi de noies, un gran nombre de noies (IEC)

un grapat de, una pluja de, un bé de Déu de, una salva de, un núvol de, un eixam de

una sens fi de (v.f.)

un teixit de SQ, conjunt de moltes coses lligades entre si, sobretot de caràcter intel·lectual o moral (A-M)

En aquest llibre hi ha un teixit de disbarats / Tot això és un teixit de mentides / Aquell escrit era un bon teixit d’injúries (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (Fr, A-M, *)

una pila de, un torrent de, un devessall de

un tip de SQ, una gran quantitat de

Un tip de cargols / Un tip d’aigua / Em va tocar aguantar un tip de plors (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC, EC, *)

un munt de, un grapat de, un fart de, una barbaritat de

un torrent de SQ, una gran quantitat de

Va deixar anar un torrent de paraules / Un torrent de llàgrimes (*, EC)

un teixit de, un devessall de, una pluja de

un tou de SQ, molt / abundància (R-M, EC)

Per ser el primer any que fa fruita, aquesta pomera petita té un tou de pomes / Un tou d’arbres / Ajaçar-se sobre un bon tou de palla (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (R-M, EC, IEC)

una pila de, un coixí de, un niu de

una carretada de SQ, gran quantitat o amuntegament d’una mena determinada de coses (IEC)

Durant el trasllat vam utilitzar la seva furgoneta per portar una carretada de caixes / Per quatre dies de vacances es va endur una bona carretada de maletes i bosses (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

una pila de, un fart de, un pet de, una còpia de

a carretades (p.ext.)

una col·lecció de SQ, colla conjunt / una gran quantitat de (EC, *)

En aquella casa hi havia una col·lecció d’artistes / Quina col·lecció de trapelles! (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC, IEC)

una pila de, una colla de, un pilot de, una constel·lació de, un reguitzell de

una colla de SQ, conjunt, col·lecció (IEC)

He comprat una colla de llibres de medicina / Té una bona colla de càntirs (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (IEC, *)

un munt de, una pila de, un raïm de, una col·lecció de

una gamma de (p.ext.), un ventall de (p.ext.)

una còpia de SQ, gran quantitat (A-M)

Vengué una còpia de peix mai vista (A-M)

una pila de, un munt de, una carretada de

una infinitat de SQ, en gran nombre (IEC)

Hi havia una infinitat de persones que no pogueren entrar / Ha rebut una infinitat de felicitacions (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (IEC, EC)

una pila de, una infinitud de, un munt de, una barbaritat de

una infinitud de SQ, una gran quantitat de

A l’hort hi ha una infinitud de caragols / Hi havia una infinitud de persones (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (A-M, *)

una infinitat de, una mala fi de, una mala cosa de

una mar de SQ, abundor extraordinària / una gran quantitat de, molt (IEC, EC)

Una mar de llàgrimes / Estic en una mar de dubtes / S’ha fet la mar d’il·lusions / D’això, en té la mar (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal i amb la forma la mar de) (EC)

una pila de, un devessall de, un fluix de

en vols de (p.ext.)

una munió de SQ, multitud / gran multitud (de persones, animals, de coses) (IEC, *)

Hi havia una munió de gent que s’esperava / El cantant va saludar una bona munió de seguidors (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (IEC, *)

una pila de, una mala fi de, una mala cosa de, un fotimer de, un raig de, una tracalada de, un eixam de

una pila de SQ, gran quantitat de (R-M)

D’ençà que has marxat, ha vingut una pila de gent a preguntar per tu / Tinc encara una pila de llibres per classificar / En aquesta sala hi ha una bona pila d’obres originals (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (R-M, R-M, *)

un munt de, un món de, un gavadal de, un ramat de, un seguit de, una infinitat de, un cúmul de, un diluvi de, un amàs de, un cabàs de, un coixí de, un feix de, un fotimer de, una constel·lació de, una mà de, un maçam de, un pilot de, un enfilall de

una pluja de SQ, conjunt nombrós de coses que cauen o sobrevenen / una gran quantitat de (A-M, *)

Una pluja de bales, de flors / Una pluja de renecs / Una pluja d’aplaudiments, d’elogis (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (IEC, IEC, EC)

un sens fi de, una pila de, un diluvi de, un xàfec de, un desfet de, un devessall de, un fluix de, un torrent de, una rècula de

una rajada de SQ, abundància, gran quantitat / una gran quantitat de (A-M, *)

Una rajada de cops / Van collir les pomes i encara n’hi va quedar una bona rajada a l’arbre (També s’usa amb l’adjectiu bon en posició prenominal) (IEC, A-M)

un raig de, un pou de

una rècula de SQ, conjunt de persones o coses que van l’una darrere l’altre (IEC)

Una rècula de disbarats, de renecs / Li va engaltar una bona rècula de mentides (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (IEC, *)

una pila de, un gavadal de, un devessall de, una pluja de

una salva de SQ, una gran quantitat de

En entrar l’orador, li feren una salva d’aplaudiments (A-M)

un munt de, una pila de, un sens fi de

una tracalada de SQ, munió, colla nombrosa (EC)

Al voltant de l’actor famós hi havia una tracalada d’admiradors (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (IEC)

una munió de, un pegat de, un fotimer de