MODERADAMENT

amb mesura SP, manera moderada d’obrar (EC)

Fer les coses amb mesura (S’usa normalment amb els verbs actuar, obrar, etc.) (EC)

amb peus de plom

no tenir mesura (ant.), amb compte (p.ext.)