MALSONANT

fer mal a les orelles SV, ésser un discurs o una expressió inconvenient, grollera, mal construïda

Aquest discurs fa mal a les orelles de les bestieses que conté

fer mal a la vista (p.ext.), fer ploure (p.ext.)